Filters Filter Created with sketchtool.
  • Kankersoort
  • Stadium
  • Behandelsoort
  • Zorgfase
  • Epidemiologie
  • Onderzoeksdomein
  • Patiëntgroep

Zoekresultaten

Centralisatie chirurgie bijnierschorscarcinoom leidt tot betere zorg Centralisatie van chirurgische zorg in ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn behandeling van bijnierschorscarcinoom leidt tot verbetering van de overleving van patiënten met een lokaal of lokaal gevorderde vorm van deze ziekte. De toegenomen overleving wordt door Thomas Kerkhofs en collega's met name toegeschreven aan een multidisciplinaire benadering van deze patiënten, zo blijkt uit een publicatie in de European Journal of Endocrinology. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2013/centralisatie-chirurgie-bijnierschorscarcinoom-lei Centralisatie chirurgie heeft grotere impact op reistijd kwetsbare kankerpatiënt Centralisatie van oncologische chirurgie heeft potentieel een grotere impact op de reisbelasting van kwetsbare kankerpatiënten, zoals ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een population-based studie van Simone Versteeg (EUR/Nivel) en collega’s van IKNL en Erasmus Universiteit. Hoewel volgens het onderzoek verdere centralisatie van oncologische chirurgie niet per se hoeft te leiden tot langere reisafstanden en reistijden, blijft de impact op kwetsbare patiënten een aandachtspunt. In de praktijk dient namelijk ook rekening gehouden te worden met extra reizen voor bijvoorbeeld chemo- en radiotherapie. De onderzoekers pleiten daarom voor een grondige beschouwing op de niet-klinische effecten van het centralisatiebeleid.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/centralisatie-chirurgie-heeft-grotere-impact-op-re Oudere patiënt met pancreascarcinoom heeft profijt van centralisatie chirurgie Oudere patiënten met pancreascarcinoom hebben profijt van centralisatie bij de chirurgische behandeling van pancreascarcinoom. Dat blijkt uit een studie van Lydia van der Geest en collega’s op basis van analyse van uitkomsten van chirurgische behandeling van oudere patiënten met pancreascarcinoom tussen 2005 en 2013. Vanwege het risico van postoperatieve sterfte en slechtere, algehele overleving behoren deze ouderen tot de categorie ‘patiënten met een hoog risico’. Om die reden adviseren de onderzoekers deze patiënten chirurgisch behandeling aan te bieden in ziekenhuizen met hoge operatievolumes.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/oudere-patient-met-pancreascarcinoom-heeft-profijt Centralisatie mogelijk oplossing voor oudere patiënt met blaaskanker Voordat centralisatie van chirurgie voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker werd geïntroduceerd, waren een hogere leeftijd en ernstige comorbiditeit onafhankelijke voorspellers voor het onthouden van een cystectomie. Dit vanwege de grote kans op medische complicaties na de behandeling. Cystectomie wordt echter geassocieerd met een betere overleving. Dr. Katja Goossens-Laan en collega's stellen dat centralisatie van chirurgische behandeling wellicht een oplossing is voor de mogelijke onderbenutting van medische zorg voor ouderen en patiënten met ernstige comorbiditeit. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2014/centralisatie-mogelijk-oplossing-voor-oudere-patie Centralisatie van zorg hangt samen met betere overleving kinderen met kanker Centralisatie van zorg bij kinderen met kanker hangt samen met een betere overleving. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers, onder wie drie onderzoekers van IKNL, in de European Journal of Cancer. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 4.415 kinderen en signaleren aanzienlijke verschillen per land in het aantal behandelcentra en in het behandelvolume per centrum. Opmerkelijk is dat deze verschillen niet alleen verklaard kunnen worden op basis van het aantal behandelingen in grote centra. Volgens de onderzoekers dient bij centralisatie ook rekening gehouden te worden met andere factoren, zoals multidisciplinaire teams, protocollen, audits en formele of informele netwerken. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/centralisatie-van-zorg-hangt-samen-met-betere-over Centralisatie van slokdarmkankeroperaties: hoe ver moeten we gaan? Centralisatie van slokdarmkankeroperaties in gespecialiseerde ziekenhuizen heeft geleid tot een daling van de sterfte onder patiënten met slokdarmkanker. In Nederland ligt de norm momenteel op minimaal 20 resecties per ziekenhuis per jaar. Uit onderzoek van Daniel Henneman (LUMC) en collega’s blijkt dat vergroting van het ziekenhuisvolume naar 40 en 60 operaties per jaar geassocieerd wordt met een daling van de sterfte binnen 6 maanden na operatie, waarna een plateau wordt bereikt. Dit betekent volgens de onderzoekers dat de huidige volumenorm van minimaal 20 operaties in Nederland nog te laag is en hoger zou moeten liggen.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2014/centralisatie-van-slokdarmkankeroperaties-hoe-ver Betere overleving van hooggradige, diepgelegen wekedelensarcomen na chirurgie hoog-volume-centra Patiënten met wekedelensarcomen die behandeld zijn in ziekenhuizen met een hoog chirurgisch behandelvolume blijken, als het gaat om hooggradige en diepgelegen tumoren, een betere 10-jaarsoverleving te hebben vergeleken met patiënten die behandeld zijn in ziekenhuizen met een laag of gemiddeld volume. Dat concluderen Melissa Vos (Erasmus MC) en collega’s in een studie in de European Journal of Cancer. De onderzoekers pleiten daarom voor centralisatie van deze zorg in multidisciplinaire expertisecentra en het opstellen van striktere verwijzingsrichtlijnen voor patiënten op verdenking van of met een bevestigd wekedelensarcoom. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/betere-overleving-van-hooggradige,-diepgelegen-wek Variatie en kwaliteit pelviene lymfeklierdissectie bij invasieve blaaskanker In 2010 is gestart met de centralisatie van zorg aangaande het spierinvasieve blaascarcinoom en sindsdien wordt er vrijwel standaard een pelviene lymfeklierdissectie uitgevoerd ten tijde van radicale cystectomie. Voorheen bleek dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit een population-based studie door urologen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het IKNL. Tevens tonen zij aan dat de stijging van het aantal onderzochte lymfeklieren in de periode 2006-2012 samenhangt met een toename van de incidentie lymfeklierpositieve ziekte. Dit suggereert uitbreiding van klierdissectie templates en derhalve een ruimere naleving van de huidige richtlijnen. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/variatie-en-kwaliteit-pelviene-lymfeklierdissectie Overleving van patiënten met slokdarmkanker significant verbeterd De overleving van patiënten met slokdarmkanker is in Nederland significant verbeterd, vooral in de meest recente periode (2005 - 2014). Dat concluderen Margreet van Putten (IKNL) en collega’s van UMC Maastricht, Catharina Ziekenhuis, Radboudumc en Erasmus MC in een studie uitgevoerd met gegevens van bijna 36.000 patiënten afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) uit de periode 1989 - 2015.  De gestegen overleving is volgens de onderzoekers  het gevolg van verbeterde stadiëring, betere selectie van patiënten en evolutie van behandelingen, waaronder neoadjuvante therapieën en centralisatie van slokdarmkankerchirurgie.   www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/overleving-van-patienten-met-slokdarmkanker-signif Diagnoseziekenhuis bepaalt niet langer kans op operatie bij eierstokkanker Sinds de centralisatie van chirurgische zorg voor patiënten met gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom in 2012 is de chirurgische variatie tussen ziekenhuizen in Nederland verdwenen. Dat betekent dat de beslissing over wel of geen operatie niet langer afhankelijk is van het ziekenhuis waar de initiële diagnose is gesteld, maar vooral gebaseerd is op patiënt- en tumorkenmerken. Maite Timmermans (IKNL) en collega’s stellen vast dat sprake is van toegenomen bewustzijn over het belang van cytoreductieve chirurgie op de prognose van deze patiënten, ook in niet-chirurgische centra. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat de uitkomsten van chirurgische behandeling en overleving van geopereerde vrouwen met epitheliaal ovariumcarcinoom in recente jaren is verbeterd. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2017/diagnoseziekenhuis-bepaalt-niet-langer-kans-op-ope Relatie tussen behandelvolume en overleving T4 endeldarmkanker Patiënten met lokaal gevorderde endeldarmkanker (cT4) die behandeld zijn in ziekenhuizen met een hoog behandelvolume (≥10 resecties per jaar) hebben een significant betere overleving vergeleken met patiënten behandeld in ziekenhuizen met een gemiddeld (5-9) of laag aantal (1-4) resecties per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Hagemans (Erasmus MC) en collega’s met gegevens van ruim 16.000 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Verdere centralisatie van zorg lijkt gerechtvaardigd om de uitkomsten voor deze patiëntengroep te verbeteren. De onderzoekers vonden bij patiënten met cT1-3 endeldarmkanker geen relatie tussen het aantal operaties per ziekenhuis en de overleving. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/relatie-tussen-behandelvolume-en-overleving-t4-end Proefschrift biedt inzicht in opties voor betere zorg bij gevorderde eierstokkanker In Nederland krijgen elk jaar circa 1.300 vrouwen de diagnose ‘eierstokkanker’. Hoewel de 5-jaarsoverleving van deze patiënten de afgelopen decennia is verbeterd, is de langetermijnoverleving helaas niet gestegen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Optimising patient selection to improve outcome in advanced ovarian cancer’, waarop Maite Timmermans vrijdag 30 augustus 2019 promoveert aan de Universiteit Maastricht. Daarin onderzocht ze allerlei factoren die mogelijk kunnen bijdragen of bijgedragen hebben aan verbetering van de uitkomsten van zorg, zoals centralisatie van chirurgie, ziekenhuisvolume, regionale variatie, prognostische factoren, behandelvolgorde, wachtperiode bij chemotherapie en optimalisering van patiëntenselectie. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/proefschrift-biedt-inzicht-in-opties-voor-betere-z Een op drie vrouwen ondervindt complicaties na radicale hysterectomie Ondanks centralisatie van chirurgie in gespecialiseerde centra, krijgt een op de drie vrouwen met een vroeg stadium van baarmoederhalskanker in Nederland te maken met kortstondige, chirurgische complicaties rondom radicale hysterectomie. Dat concluderen Hans Wenzel (IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om deze vrouwen helder en duidelijk te informeren over mogelijke consequenties van een operatie, met name bij aanwezigheid van comorbiditeit. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/een-op-drie-vrouwen-ondervindt-complicaties-na-rad Overleving bij maligne peritoneaal mesothelioom licht verbeterd Patiënten met maligne peritoneaal mesothelioom hebben een slechte prognose. In Nederland is de 2-jaarsoverleving van deze patiënten de afgelopen decennia verbeterd van 10% naar 20%. Zeer waarschijnlijk is dat een gevolg van agressiever behandelen en vaker toepassen van chirurgie. Echter, een meerderheid van de patiënten met deze ziekte kreeg geen enkele anti-kankerbehandeling, zo blijkt uit onderzoek van Nadine de Boer (Erasmus MC) en collega’s. Ze pleiten daarom voor centralisatie van zorg in gespecialiseerde medische centra en invoering van een internationaal gestandaardiseerd stadiëringssysteem. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/overleving-bij-maligne-peritoneaal-mesothelioom-li Behandelkeuze stadium I NSCLC: veel variatie ziekenhuizen; overleving gelijk Door centralisatie is het aantal ziekenhuizen in Nederland gedaald dat zelf longkankeroperaties uitvoert. Hoewel dit bijdroeg aan de variatie in behandelkeuze tussen ziekenhuizen, heeft dit in de praktijk bij patiënten met stadium I niet-kleincellige longkanker (NSCLC) niet geleid tot een slechtere algemene overleving. Dit suggereert volgens Julianne de Ruiter (NKI-AvL) en collega’s dat verdere centralisatie van longkankerchirurgie waarschijnlijk geen nadelige impact zal hebben op de uitkomsten van behandeling. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/behandelkeuze stadium-i-nsclc- veel variatie-zieke Beleid en samenwerking IKNL stelt gegevens uit de NKR beschikbaar aan alle partijen betrokken bij de preventie van en zorg voor borstkanker. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking in regionale oncologische netwerken. Hiervoor werkt IKNL samen met veel partijen. www-iknl-prod.azurewebsites.net/kankersoorten/bot-en-wekedelenkanker/beleid-en-samenwerking Variatie in behandeling van eierstokkanker In 2014 heeft KWF subsidie toegekend aan een gezamenlijk project van IKNL, MUMC en AvL met als titel “Improving the outcome of ovarian cancer patients: when and why to use neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in advanced ovarian cancer.” De belangrijkste vragen die in dit onderzoek worden beantwoord zijn: Zijn er verschillen tussen patienten die worden behandeld met primaire of intervaldebulking: 1) in patient- en tumorkarakteristieken, 2) in gebruik van diagnostisch onderzoek, in chirurgische of chemotherapeutische behandeling, 4) in complicaties, recidieven en overleving? www-iknl-prod.azurewebsites.net/projecten/variatie-in-behandeling-van-eierstokkanker Rapportages bot- en wekedelenkanker Op basis van data uit Nederlandse Kankerregistratie worden rapportages opgesteld en terugkoppelingen verzorgd naar instellingen. www-iknl-prod.azurewebsites.net/kankersoorten/bot-en-wekedelenkanker/registratie/rapportages Bijdragen R & D aan betere zorg IKNL ondersteunt en faciliteert veel onderzoek naar de impact van medische behandelingen en mogelijkheden om de zorg voor patiënten met kanker te optimaliseren. Dit heeft de afgelopen decennia aantoonbaar bijgedragen aan het verder optimaliseren van de zorg. Op deze pagina staat een beknopt overzicht van de bijdragen van IKNL aan het verbeteren van de oncologische zorg in Nederland. www-iknl-prod.azurewebsites.net/onderzoek/bijdragen-onderzoek-aan-betere-zorg Beleid en samenwerking bij Primaire Tumor Onbekend De afgelopen jaren is er ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en overleving voor patiënten met PTO weinig tot niets veranderd in tegenstelling tot patiënten met een primaire bekende kankersoort. IKNL monitort wel de incidentie en overleving van patiënten met een PTO en rapporteert daarover in wetenschappelijke tijdschriften. www-iknl-prod.azurewebsites.net/kankersoorten/primaire-tumor-onbekend/beleid-en-samenwerking-bij-primaire-tumor-onbekend Zorg voor patiënten met hoofd-halskanker in diverse EU-landen suboptimaal De kwaliteit van zorg voor patiënten met hoofd-halskanker is suboptimaal in diverse EU-landen, zo blijkt uit een studie van het “Information Network on Rare Cancers”. Nederland en Slovenië scoren, vergeleken met Ierland en Italië, relatief goed. In eerstgenoemde landen krijgt circa 75% van de patiënten een behandeling in een topklinisch ziekenhuis, terwijl dat aandeel in Ierland en Italië en de meeste andere EU-landen aanzienlijk lager ligt. De onderzoekers concluderen dat niet voldaan wordt aan de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en bepleiten daarom maatregelen voor het waarborgen van goede kwaliteit van zorg voor deze patiënten. Bijvoorbeeld door deze zorg te centraliseren in gespecialiseerde centra. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/zorg-voor-patienten-met-hoofd-halskanker-in-divers Nieuwe leidraad behandeling schildkliercarcinoom op kinderleeftijd De multidisciplinaire werkgroep ‘schildkliercarcinoom op de kinderleeftijd’ heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de nieuwe Nederlandse leidraad voor de behandeling van gedifferentieerd schildkliercarcinoom op de kinderleeftijd. Deze leidraad is 21 januari 2020 online verschenen en is het resultaat van een goede nationale samenwerking van de academische centra en het IKNL. De samenwerking stond onder voorzitterschap van Hanneke van Santen, Paul van Trotsenburg, kinderendocrinologen en Thera Links, endocrinoloog. Chantal Lebbink en Bernadette Dekker, arts-onderzoekers, hebben een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/nieuwe-nederlandse-leidraad-voor-behandeling-van-s Naleving richtlijnen chirurgie nierkanker beter bij groter behandelvolume De naleving van richtlijnen voor de chirurgische behandeling van patiënten met stadium T1 nierkanker hangt samen met het aantal uitgevoerde operaties. Dat blijkt uit een studie van Britse en Nederlandse onderzoekers met data van ziekenhuizen uit het Verenigd Koninkrijk uit 2012-2016. De onderzoekers stellen vast dat centra met een groter behandelvolume beter voldoen aan de aanbevelingen in de richtlijnen. Patiënten met een T1-tumor die behandeld zijn in een centra met een hoog volume krijgen vaker een partiële nefrectomie. Ook treden bij deze patiënten minder complicaties op. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/naleving-richtlijnen-chirurgie-nierkanker-beter-bi Bot- en wekedelentumoren in de Nederlandse Kankerregistratie IKNL gaat samen met het Patiëntenplatform Sarcomen en de Dutch Sarcoma Study Group (DSSG) de zorg voor patiënten met bot- en wekedelensarcomen in kaart brengen. Door het zeldzame karakter van deze ziekten wordt regelmatig gepleit voor het centraliseren van de diagnose en behandeling in gespecialiseerde centra. Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers op basis van betrouwbare data de discussie voeren voor welke patiënten concentratie van zorg zinvol is. Het rapport wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/bot-en-wekedelentumoren-in-de-nederlandse-kankerre Proefschrift: plan B nodig voor kwetsbare ouderen met pancreascarcinoom Oudere patiënten met pancreascarcinoom krijgen minder vaak een behandeling volgens de richtlijnen en wanneer ze wel een behandeling krijgen, lopen ze een verhoogd risico op slechtere uitkomsten, zo blijkt uit het proefschrift van Lydia van der Geest. Binnen oudere leeftijdsgroepen komen echter grote verschillen voor wat betreft ‘functionele leeftijd’ of ‘risicoprofiel’. Ze pleit daarom voor opname van een ‘plan B’ in richtlijnen ofwel de best mogelijke behandeling voor minder fitte, oudere patiënten die nu geen behandeling krijgen en voor patiënten die een sterk verhoogd risico hebben op ongewenste uitkomsten. Daarnaast toont ze onder meer aan dat chirurgische risico’s van oudere patiënten lager zijn in ziekenhuizen met een hoog behandelvolume. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/proefschrift-plan-b-nodig-voor-kwetsbare-ouderen-m Synoptische PA-verslagen bij slokdarm- en maagkanker vollediger Introductie van synoptische verslaglegging leidt tot verbetering van de volledigheid van pathologieverslagen bij chirurgische behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker. Dat concluderen Nikolaj Baranov (Radboudumc) en collega’s aan de hand van gegevens uit de PALGA-databank en Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De volledigheid was beter wat betreft informatie over tumorgrootte, gradering, lokalisatie, tumorregressie na neoadjuvante therapie en lymfovasculaire & perineurale invasie. De onderzoekers adviseren synoptische verslaglegging een vast onderdeel te maken van de standaardzorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/synoptische-pa-verslagen-bij-slokdarm-en-maagkanke Tumoren in bovenste deel maagdarmkanaal: nog altijd moeilijk te verteren De behandelmogelijkheden en overlevingskansen van patiënten met een tumor in het bovenste deel van het maagdarmkanaal zijn de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd. Ondanks het toegenomen gebruik van chemotherapie heeft deze behandeling alleen bij patiënten met uitgezaaide slokdarmkanker geleid tot een verbetering van de overleving. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Hard to digest’ waarop Nienke Bernards (Catharina Ziekenhuis, IKNL) donderdag 14 april is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2017/tumoren-in-bovenste-deel-maagdarmkanaal-nog-altijd Incidentie en overleving van zeldzame vormen van eierstokkanker 1989-2015 De incidentie van kiemceltumoren en sexcord-stromaceltumoren, beide zeldzame vormen van niet-epitheliale eierstokkanker, is de afgelopen decennia niet significant veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van Olga van der Hel (IKNL) en collega’s aan de hand van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De meeste patiënten met niet-epitheliale tumoren worden in een vroeg stadium gediagnosticeerd. Dat is volgens de onderzoekers de verklaring voor de goede prognose van deze patiënten, een prognose die tijdens de onderzoeksperiode nog enigszins toenam. Primaire sarcomen van de eierstok zijn nog zeldzamer, maar patiënten met deze ziekte hebben daarentegen nog steeds een slechte prognose. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/incidentie-en-overleving-van-zeldzame-vormen-van-e Overleving kinderen en adolescenten met AML bijna verdubbeld in Nederland De afgelopen decennia is de overleving van kinderen en adolescenten met acute myeloïde leukemie (AML) aanzienlijk verbeterd in Nederland. De 5-jaarsoverleving steeg van 40% in het begin jaren ’90 naar 74% in de periode 2010-2015. Dit blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is door onderzoekers van het Integraal Kankercentrum (IKNL) en Prinses Máxima Centrum en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Leukemia. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/overleving-kinderen-en-adolescenten-met-aml-bijna Visie op expertzorg schildklierkanker In de maand september werd er wereldwijd extra aandacht gevraagd voor Schildklierkanker. Deze zeldzame aandoening treft ongeveer 700 Nederlanders per jaar van jonge kinderen tot senioren. Onder de jongvolwassenen is het een van de meest voorkomende kankersoorten. De werkgroep Schildklierkanker van de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON) zet zich in voor patiënten met schildklierkanker en hun naasten. Met artsen en onderzoekers streven zij samen naar de beste schildklierkankerzorg.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2019/visie-op-expertzorg-schildklierkanker Bijna kwart kankerincidenties in Europa valt onder definitie ‘zeldzame kanker’ Bijna een kwart (24%) van alle gevallen van kanker die tussen 2000 en 2007 in Europa zijn gediagnosticeerd, vallen onder de definitie ‘zeldzame kanker’. Dat blijkt uit een publicatie in The Lancet Oncology van de RARECARENet Working Group gebaseerd op data van zeven Europese kankerregistraties, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De totale incidentie steeg met 0,5% per jaar, terwijl de 5-jaars relatieve overleving voor de meeste zeldzame kankersoorten toenam met 3%. De onderzoekers signaleren een grote variatie in het aandeel gecentraliseerde behandelingen, zowel per zeldzame kankersoort als tussen landen. Nederland en Slovenië hadden de hoogste behandelvolumes per ziekenhuis. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2017/bijna-kwart-kankerincidenties-in-europa-valt-onder Klein voordeel chemoradiotherapie bij niet-voorbehandelde maagkanker Adjuvante chemoradiotherapie bij patiënten met maagkanker, die géén neoadjuvante behandeling kregen, leidt tot een marginaal overlevingsvoordeel. Dat concluderen Vincent Ho (IKNL) en collega’s aan de hand van een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie in Annals of Surgical Oncology. Volgens de auteurs kan adjuvante behandeling vooral overwogen worden bij patiënten met lymfeklierinvasie en patiënten met microscopische tumorresten. Ze verwachten dat concentratie van klinische expertise in hoogvolumecentra en multidisciplinaire besprekingen op termijn meer overlevingswinst kunnen opleveren voor patiënten met maagkanker. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2017/klein-voordeel-chemoradiotherapie-bij-niet-voorbeh Oratie prof. Lemmens over kankerzorg in Nederland: ‘Doing better, feeling worse’ Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd van de afdeling Onderzoek van IKNL, houdt vrijdag 5 juni 2015 zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Kankersurveillance aan Erasmus MC in Rotterdam. Volgens prof. Lemmens staat de zorg in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen vanwege het stijgend aantal patiënten met kanker, de oplopende leeftijd van deze patiënten en het aantal overlevenden dat een beroep zal blijven doen op de zorg. Voorafgaand aan de oratie van prof. Lemmens vindt een symposium plaats. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2015/oratie-prof-lemmens-over-kankerzorg-in-nederland-‘ Pancreasadenocarcinoom: toename incidentie, geringe verbetering overleving De incidentie van ductaal pancreasadenocarcinoom is tussen 1997 en 2016 toegenomen in Nederland. In deze periode verdubbelde het aandeel resecties, nam de sterfte na resectie af, en steeg het aandeel patiënten dat adjuvante of palliatieve chemotherapie kreeg. Echter, doordat een meerderheid van de patiënten uitsluitend ondersteunende zorg ontving, was de algehele overlevingsverbetering met circa drie weken verwaarloosbaar klein, aldus Anouk Latenstein (Amsterdam UMC) en collega’s. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/pancreasadenocarcinoom-toename-incidentie,-geringe Normen Soncos leveren soms problemen op Specialisten, verpleegkundigen, voorzitters van oncologiecommissies en andere functionarissen namen op 4 november deel aan de regiobijeenkomst ‘Normen in de oncologie’ van IKNL in Amsterdam. Diverse sprekers gaven hun visie op de impact van het nieuwe normeringsrapport van Soncos op de organisatie (en inkoop) van oncologische zorg. Sommige ziekenhuizen hebben meer tijd nodig om daaraan te voldoen. Heeft uw ziekenhuis de samenwerking met andere zorgpartners al vastgelegd in een service-level agreement? Een verslag.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2014/normen-soncos-leveren-soms-problemen-op Besluitvorming en uitkomst van behandeling bij patiënten met slokdarmkanker De behandeling van slokdarmkanker is complex. Bij een operatieve ingreep is er een risico op complicaties en overlijden kort na de operatie. Een alternatief is definitieve chemotherapie en bestraling. Marijn Koëter en collega’s van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en IKNL hebben de uitkomsten van verschillende combinaties van behandelingen onderzocht. Bij oudere fragiele patiënten met een plaveiselcelcarcinoom bleek definitieve chemoradiatie even goede resultaten te geven als een operatie met voorafgaand chemoradiatie. Deze oudere patiënten kan dus mogelijk een operatie worden bespaard.  www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2018/besluitvorming-en-uitkomst-van-behandeling-bij-pat Trends in behandeling en overleving proximale slokdarmkanker in Nederland De algehele overleving van patiënten met niet-gemetastaseerde proximale slokdarmkanker is in Nederland sinds 1989 significant verbeterd. Waarschijnlijk hangt dit samen met het frequenter aanbieden van chemoradiotherapie. Ondanks de toegenomen overleving is de absolute overleving van deze patiënten op lange termijn nog steeds slecht, zo blijkt uit onderzoek van Judith de Vos-Geelen, Maastricht UMC en Valery Lemmens van IKNL. Bij patiënten met gemetastaseerde ziekte was er weinig verbetering zichtbaar in de overleving tussen 1989 - 2014. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2020/trends-in-behandeling-en-overleving-proximale-slok Visitaties met aandacht zorgketen en tumorspecifieke accenten zijn effectiever Visitaties in Nederlandse ziekenhuizen hebben tussen 1990 en 2010 geen aanwijsbaar effect gehad op de kwaliteit van zorg. Die conclusie staat te lezen in het proefschrift waarop Melvin Kilsdonk (IKNL) vrijdag 18 maart promoveerde aan de Universiteit Twente. Hij pleit daarin voor wijziging van oncologische visitatieprogramma’s door meer gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde prestatie-indicatoren en een brug te slaan tussen ‘harde’ klinische uitkomstdata en de ‘zachte’ tumorspecifieke processen. De bevindingen in dit proefschrift bekrachtigen de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opzet van het visitatiemodel, waarbij de transmurale zorgketen en tumorspecifieke accenten centraal staan. www-iknl-prod.azurewebsites.net/nieuws/2016/visitaties-met-aandacht-zorgketen-en-tumorspecifie